Avís legal de coma-valencia.es

Registre Mercantil de València
Tom 10101, Llibre 7383, Foli 146
Secció 8, Fulla V 170039

La present informació conforma y regula les condicions d'ús. les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web que es publica davall el nom de domini "http//www.coma-valencia.es" aumeixen y es comprometen a respectar.

A efectes de notificació, el domicili social es:

coma Valencia S.L.
Digital Marketing

C/ Ruzafa,5-5
ES-46004 València

E-mail: info@coma-valencia.es
Teléfono: +34 963813737

Propietarios
Martin Kirmaier

CIF: B98814510

Condicions d'ús

La simple y mera utilitazció de la pàgina atorga la condició d'usuari de la pàgina, bé siga persona física o jurídica, i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena y sense reserves de totes i cada una de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís legal. Si l'usuari no estiguera conforme amb les clàusules y condicions d'ús d'este avís legal, s'abstindrà d'utilitzar la página.

Este avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada per coma València S.L. pot ser diferent en cada moment en què l'usuari accedisca al Portal. Per tant, l'usuari ha de llegir l'avís legal en totes i cada una de les ocasions en què accedisca a la pàgina

A través de la Pàgina, coma València S.L. facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos continguts publicats per mitjà d'internet per coma València S.L. o per tercers autoritzats.

L'usuari esta obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'avís legal, i qualsevol altre avís o instruccions llocs en el seu coneixement, bé siga per mitjà d'este avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels continguts que conformen la pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

A tal efecte, l'usuari s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l'avís legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de totes maneres puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i qualsevol classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per coma València S.L., d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'internet (maquinari i programari)

L'usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so y/o imatge, fotografies, gravacions, programari, logos, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material a què tinguera accés en la seua condició d'usuari de la pàgina, sense que esta enumeració tinga caràcter limitador.

Així mateix, de conformitat amb tot això, l'usuari no podrà:

- Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, a menys que es compte amb l'autorització escrita i explícita de coma València S.L., que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulte legalment permés.

- Suprimir, manipular o de totes maneres alterar el "copyright" i la resta de dades identificatives de la reserva de drets de coma València S.L. o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establits per al seu reconeixement.

L'usuari haurà d'abstindre's d'obtindre i inclús d'intentar obtindre els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagen posat a la seua disposició a este efecte o s'hagen indicat a este efecte en les pàgines Web on es troben els Continguts o, en general, dels que s'empren habitualment en Internet a este efecte sempre que no comporten un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la pàgina són propietat de coma València S.L. o, si és el cas, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que puga entendre's que l'ús o accés al portal i/o als continguts atribuïsca a cap usuari dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguen entendre's cedits a l'usuari, cap dels drets d'explotació que existixen o puguen existir sobre dites Continguts.

De la mateixa manera els continguts són propietat intel·lectual de coma València S.L., o de tercers si és el cas, Per tant. els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de coma València S.L. o de tercers que han autoritzat el seu ús, als que correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en esta web, així com la cesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de coma València S.L. o de tercers inclosos en la Pàgina que hagen cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establides.

Hiperenllaços

Aquelles persones que es proposen establir hiperenllaços entre la seua pàgina web i la pàgina hauran d'observar i complir les condicions següents:

– No serà necessària autorització prèvia quan l'hiperenllaç permeta únicament l'accés a la pàgina d'inici, però no podrà reproduir-la de totes maneres. Qualsevol altra forma d'hiperenllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de coma València S.L.

– No es crearan "marcs" ("frames") amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de coma València S.L.

– No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre coma València S.L., els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionen en la pàgina per qualsevol motiu, o dels usuaris de les pàgina, o dels continguts subministrats.

– NNo es declararà ni es donarà a entendre que coma València S.L. ha autoritzat l'hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de totes maneres els continguts oferits o posats a disposició de la pàgina web en què s'establix l'hiperenllaç.

- La pàgina web en què s'establisca l'hiperenllaç només podrà contindre l'estrictament necessari per a identificar el destí de l'hiperenllaç.

– La pàgina web en què s'establisca l'hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'orde públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

– En el cas que l'usuari considere que hi ha un lloc enllaçat que remeten a pàgines els continguts del qual són il·lícits, nocius, denigrants o violents s'obliga a comunicar-ho a coma València S.L. per escrit o bé a través de l'adreça de correu electrònic: info\@coma València S.L. Com l'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre coma València S.L. i el propietari de la pàgina web en què s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part de coma València S.L. dels seus continguts.

Disponibilitat de la Página

coma València S.L. no garantix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina, als seus continguts, ni que es troben actualitzats, encara que desenrotllarà els seus millors esforços per a, si és el cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per consegüent, coma València S.L. no es responsabilitza dels danys o perjuís de qualsevol tipus produïts en l'usuari que porten causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produïsquen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servici del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. Coma València S.L. tampoc garantix la utilitat de la pàgina i dels continguts per a la realització de cap activitat en concret, coma València S.L. exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjuís de tota naturalesa que puguen deure's a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la pàgina i dels continguts, al no compliment de l'expectativa d'utilitat que els usuaris hagueren pogut atribuir a la pàgina i als continguts. La funció dels hiperenllaços que apareixen en esta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres web que contenen informació sobre la matèria. Dits hiperenllaços no constituïxen suggeriment ni recomanació alguna. Coma València S.L. no es fa responsable dels continguts de les dites pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels hiperenllaços ni del resultat de dits enllaços, ni garantix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari) , els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per este motiu. En cap cas, l'existència de llocs enllaçats ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de coma València S.L. amb les manifestacions, continguts o informació proveïts.

L'accés a la pàgina no implica l'obligació per part de coma València S.L. de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat de ferramentes adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos, per tant, coma València S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir durant la prestació del servici de la pàgina, ni dels possibles danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l'usuari o de tercers (maquinari i programari) , els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als servicis i continguts de la web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

Limitació de responsabilitat

coma València S.L. no té obligació de controlar la utilització que els usuaris fan de la pàgina i dels Continguts, encara que es reserva el dret de fer-ho. Si és el cas, s'informarà els usuaris de la utilització de "cookies" o de qualsevol altre mitjà tècnic que permeta la "traçabilitat" i seguiment de la navegació dels usuaris pels diferents continguts de la pàgina.

coma València S.L. exclou tota responsabilitat per les decisions que l'usuari puga prendre basat en esta informació, així com pels possibles errors tipogràfics o inconsistències tècniques que puguen contindre els documents i gràfics de la pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

coma València S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjuís de tota naturalesa que puguen deure's a la falta de veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts posats a disposició dels usuaris, o els que estos en l'ús d'este portal puguen oferir a tercers, sent l'usuari l'únic responsable dels mateixos en tota la seua extensió, declinant tota derivació de responsabilitat de coma València S.L. des d'este moment.

coma València S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjuís de tota naturalesa que puguen deure's a la transmissió, difusió, emmagatzemament, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als Continguts, i en particular, encara que no de mode exclusiu, pels danys i perjuís que puguen deure's a:

– La falta d'exactitud, pertinència i/o actualitat dels continguts.

– La inadequació per a qualsevol classe de propòsit i el no compliment de les expectatives generades pels continguts.

– L'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l'accés als Continguts.

– Les errates, vicis i defectes de qualsevol classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d'una altra forma transmesos o posats a disposició, rebuts, obtinguts o als que s'haja accedit a través de la Pàgina i dels Continguts.

– Les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'este sistema electrònic, motivades per causes alienes a coma València S.L.

– Els retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en Internet, línies telefòniques o en altres sistemes electrònics.

– Terceres persones en intromissions il·legítimes fora del control de coma València S.L.